HISTORIA NASZEGO KOŁA

Galeria Ojcow Założycieli

Józef Goszczycki Zbyszek Wieczorek Wiesiek Uczciwek Kaju Piotrowicz

W latach 70 i 80 w ramach koła PZW w Lubaniu funkcjonowalo kilka sekcji zakładowych, działających przy ZNTK, ZEHS, Społdzielni Inwalidow, zakładach bawełnianych i Łużyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. W ówczesnym czasie szczególnie aktywnymi działaczami PZW byli nasi koledzy : Jan Piotrowicz (prezes i wieloletni wiceprezes koła), Roman Klimas[*] (prezes zarządu), Zbigniew Wieczorek (wceprezes zarządu)[*], Jozef Goszczycki (wiceprezes zarządu koła) oraz koledzy Eugeniusz Gajewski, Antek Wilczyński [*] i Alojzy Lorek (działalność w zarządzie i innych organach koła).

Kto był inicjatorem i pomysłodawcą utworzenia koła trudno jest aktualnie ustalić. Faktem jest natomiast, że na wniosku erekcyjnym, z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia koła podpisy złożyli koledzy :

Wniosek naszych kolegów zosta rozpatrzony pozytywnie i zgodnie z Uchwałą Nr 89/XII/12 - powstało Koło Zakładowe PZW przy Brygadzie WOP. Niewątpliwie podjęciu takiej uchwały sprzyjała atmosfera stworzona przez nieżyjącego już wieloletniego dyrektora biura i wiceprezesa zarządu okręgu kolegę Piotra Mierzwińskiego [*]. W dniu 7 stycznia 1991 roku odbyło się założycielkie walne zgromadzenie członków koła, w ktorym udział wzięło 36 kolegow. Pierwszym prezesem zarządu koła został kolega Jozef Goszczycki. W wyniku ogłoszonego konkursu na nazwę koła przyjęto zgłoszoną przez kolegę Stanisława Pancarowicza nazwę 'WIARUS' jako najlepiej oddające "mundurowy" charakter naszej organizacji.