Jzef GoszczyckiZbyszek WieczorekWiesiek UczciwekKaju Piotrowicz
W latach 70 i 80 w ramach koła PZW w Lubaniu funkcjonowało kilka sekcji zakładowych, działających przy min. ZNTK, ZEHS, spółdzielni inwalidów, zakładach bawełnianych, w tym zwłaszcza przy Łużyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. Za działalność związkową w ówczesnym czasie szczególne wyrazy uznania należą się : koledze Janowi Piotrowiczowi, wieloletniemu wiceprezesowi koła , który ponadto dwukrotnie kierował pracami koła, koledze +Romanowi Klimasowi (prezes zarządu), koledze +Zbigniewowi Wieczorkowi i Józefowi Goszczyckiemu (wiceprezesi zarządu koła) oraz kolegom Eugeniuszowi Gajewskiemu, +Antkowi Wilczyńskiemu i Alojzemu Lorkowi (działalność w zarządzie i innych organach koła). Kto był inicjatorem i pomysłodawcą utworzenia koła trudno jest aktualnie ustalić. Faktem jest natomiast, że na wniosku erekcyjnym, z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia koła podpisy złożyliyli koledzy : Józef Goszczycki, Jan Piotrowicz, Wiesław Uczciwek, +Zbigniew Wieczorek.

Wniosek naszych kolegów zosta rozpatrzony pozytywnie i zgodnie z Uchwałą Nr 89/XII/12 - powstało Koło Zakładowe PZW przy Brygadzie WOP. Niewątpliwie podjęciu takiej uchwały sprzyjała atmosfera stworzona przez nieżyjącego już wieloletniego dyrektora biura i wiceprezesa zarządu okręgu kolegę +Piotra Mierzwińskiego.

W dniu 7 stycznia 1991 roku odbyło się założycielskie walne zgromadzenie człpnków koła, w którym udział wzieło 36 kolegów. Pierwszym prezesem zarządu koła został kolega Józef Goszczycki. W wyniku ogłoszonego konkursu na nazwę koła przyjęto zgłoszoną przez kolegę Stanisława Pancarowicza nazwę 'WIARUS' jako najlepiej oddającą "mundurowy" charakter naszej organizacji.